Bùi Hoàng Long - IELTS 7.5

Ngày đăng: 07/08/2017

Long là một trong những gương mặt xuất sắc dành được học bổng Be The Best của học viện Atlantic. Dù bài kiểm tra cuối khóa, Long chỉ đạt được 7.0 (đề mô phỏng bài thi IELTS). Tuy nhiên, em đã xuất sắc và chinh phục được mức điểm IELTS 7.5 trong kỳ thi chính thức ngay sau khi kết thúc khóa học tại trung tâm.


Bùi Hoàng Long học sinh lớp Be The Best (Nghe 8.5, Đọc 8, Viết 6, Nói 6.5).

Chúc mừng Long đã hoàn thành khóa học một cách xuất sắc! Em là một thành viên đặc biệt trong lớp và cũng rất hài hước trong các cuộc thảo luận. Em đã luôn hoàn thành tốt những thử thách trong suốt khóa học. Em đã đảm bảo tốt sự chuyên cần trong khóa học, có mặt đầy đủ và hoàn thành tốt bài tập về nhà. Long rất tích cực làm việc với tất cả các thành viên trong lớp và luôn tạo ra sự hài hước trong các cuộc thảo luận nhóm.

Long là một trong những gương mặt xuất sắc dành được học bổng Be The Best của học viện Atlantic. Dù bài kiểm tra cuối khóa, Long chỉ đạt được 7.0 (đề mô phỏng bài thi IELTS). Tuy nhiên, em đã xuất sắc và chinh phục được mức điểm IELTS 7.5 trong kỳ thi chính thức ngay sau khi kết thúc khóa học tại trung tâm.

REGISTER FOR IELTS TEST